Wewnątrzszkolny System Oceniania PDF Drukuj Email
Wewnątrzszkolny system oceniania w Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego
 
Regulamin nie dotyczy oceniania z religii (etyki), które regulują odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy.
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie.
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

4. Sposób informowania rodziców i uczniów o systemie WSO:
a) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania danego przedmiotu, oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
b) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

OCENY

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń otrzymuje pracę do wglądu.. Rodzice mają prawo wglądu do pracy ucznia w kontaktach z nauczycielem podczas konsultacji.

2. Dla uczniów, którzy wg Poradni Wych. Zawodowej mają specyficzne trudności w uczeniu się lub wykazują określone deficyty rozwojowe, wymagania edukacyjne wynikające z orzeczenia, przekazują wychowawcy klas nauczycielom uczącym w danych zespołach.

3. Ocenianie ma charakter systematyczny.

4. Ocena odpowiedzi ustnej i pisemnej powinna być krótko uzasadniona, ze wskazaniem braków, niedociągnięć i wskazaniem mocnych stron ucznia.

5. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel powinien pisemnie uzasadnić proponowaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną, powiadamiając o tym fakcie dyrektora szkoły.

6. Uczeń może poprawić przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną jeśli jego zdaniem jest ona zaniżona.
a) Poprawa ma formę egzaminu sprawdzającego, który przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony najpóźniej następnego dnia po terminie poinformowania ucznia o proponowanej ocenie rocznej
b) Egzamin przeprowadza się według procedury przewidzianej dla egzaminu poprawkowego. Składa się z części pisemnej i ustnej. Obejmuje materiał z całego roku.
c) W wyniku egzaminu można podnieść ocenę jeśli uczeń wykaże się odpowiednią (zgodną z kryteriami na daną ocenę) wiedzą i umiejętnościami. W przeciwnym przypadku pozostawia się ocenę wystawiona przez nauczyciela.
d) Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje, z zastrzeżeniem - przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny

7. Systemowi oceniania podlegać będą następujące formy: ustna, pisemna, praktyczna, ćwiczeniowa, sprawnościowa, twórcza wg skali ocen przyjętej Rozporządzeniem MEN z dn. 19.04.1999r.10. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych form oceniania w postaci symboli (np. plusy, minusy, punkty itp.), opracowanych przez poszczególne grupy nauczycieli przedmiotów (wyjaśnienie
znaków w dzienniku lekcyjnym-legenda).

8. Poszczególne formy oceniania obejmują:
a) ustna – dłuższe i krótsze wypowiedzi odtwórcze i twórcze.
b) pisemna – kartkówki, sprawdziany, dyktanda, testy, wypracowania, zadania domowe, referaty, rozprawki.
c) praktyczna – zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
d) ćwiczeniowa – zdobywanie umiejętności i nawyków dostosowanych do danego przedmiotu.
e) sprawnościowa – umysłowa, fizyczna, manualna, psychomotoryczna.
f) twórcza – umiejętność syntezy, analizy, twórczość dziecięca wybiegająca poza ramy programowe (poezja, twórczość muzyczna, plastyczna, ruchowa)

9. Sposoby, metody i częstotliwość oceniania:

a) sposoby i metody:
- precyzyjne, logiczne i zgodne z przerabianym materiałem zadawanie pytań
- zadawanie poleceń i ćwiczeń dostosowanych do możliwości ucznia na danym etapie jego
rozwoju
- różnego typu sprawdziany pisemne, obejmujące ściśle określony i utrwalony materiał
- pokazanie nabytych umiejętności i sprawności
- prezentacja własnych poczynań twórczych

b) częstotliwość:
- odpowiedzi ustne; na bieżąco, zapowiedziane lekcje powtórzeniowe i podsumowujące daną
partię materiału
- odpowiedzi pisemne; na początku danego semestru nauczyciel przedmiotu informuje ucznia
o liczbie i czasie planowanych sprawdzianów; duży sprawdzian musi być zapowiedziany
z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku (liczba dużych sprawdzianów
w tygodniu – dwa), krótkich sprawdzianów (kartkówek ) nie zapowiada się, są traktowane
tak samo jak ustne odpowiedzi z trzech ostatnich tematów (maksymalny czas trwania 15 min.)
- częstotliwość oceny prac z przedmiotów artystycznych, wychowania fizycznego i prac
twórczych zależy od rodzaju, formy i techniki, natomiast zawsze będzie brany pod uwagę wkład pracy dziecka na lekcji, jego zaangażowanie i możliwości

c) stopień ważności ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów określa nauczyciel danego przedmiotu i na początku roku szkolnego podaje do wiadomości uczniów

d) Ocena śródroczna lub roczna klasyfikacyjna jest ustalona na podstawie minimum trzech ocen obejmujących różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

10. System poprawiania śródrocznych ocen negatywnych.
a) uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny negatywnej ustnej i pisemnej.
b) sposób poprawy oceny negatywnej uczeń uzgadnia z nauczycielem przedmiotu.
c) w przypadku wychowania fizycznego system poprawy oceny jest określony w kryteriach oceny nauczycieli wychowania fizycznego.
d) prace pisemne powinny być poprawione i oddane uczniom w ciągu 7-u dni od sprawdzianu z wyjątkiem polonistów – 14-u dni.
e) uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i kartkówek do 7-u dni po dłuższej (2-tygodniowej) nieobecności spowodowanej chorobą lub przypadkami losowymi.
f) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
g) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza albo poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
h) na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksja rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
i) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

KRYTERIA OCEN

1. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione formy aktywności uczenia: prace pisemne, odpowiedzi ustne, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, prace dodatkowe.

2. Do oceniania bieżącego, śródrocznego i końcowego stosuje się następujące kryteria ocen:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) materiał nauczania opanował w stopniu wyczerpującym
b) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe: rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy
d) aktywie uczestniczy w pracy na lekcji
e) systematycznie wykonuje zadania i ćwiczenia w tym prace nadobowiązkowe lub o wyższym stopniu trudności
f) udziela pełnych odpowiedzi poprawnych językowo, stylistycznie i merytorycznie
g) osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem w danej klasie
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktycznie ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
c) systematycznie pracuje na lekcji i w domu
d) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował materiał nauczania z nieznacznymi brakami
b) posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w zakresie materiału programowego przy pomocy nauczyciela
c) wykazuje znajomość materiału bieżącego
d) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne objęte programem nauczania
e) wykonuje sporadycznie odstępstwa od systematycznej pracy
f) bierze udział w pracy na lekcji

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych
b) rozwiązuje (wykonuje0 typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
c) nie potrafi samodzielnie interpretować materiału
d) stosuje nabyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych przy pomocy nauczyciela
e) pracuje nie zawsze systematycznie
f) wykazuje słabą aktywność w pracy na lekcji

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki
b) rozwiązuje (wykonuje) przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności
c) korzysta z pomocy naukowych pod opieką nauczyciela
d) nie potrafi umiejętnie formułować poprawnych językowo i merytorycznie odpowiedzi nawet z pomocą nauczyciela
e) nie potrafi pracować systematycznie

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
b) nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela
c) wykazuje pasywną postawę na lekcji oraz bierność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
d) nie wykonuje poleceń, zadań i ćwiczeń

KLASYFIKACJA

1. Rok szkolny obejmuje dwa semestry.

2. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustalaniu oceny zachowania.

3. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Podpisaną przez rodziców informację przechowuje wychowawca klasy przez okres dwóch tygodni.

4. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną na koniec semestru i brakiem promocji końcowo rocznej nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) z miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła stwarza możliwości uczniowi uzupełnienia braków poprzez:
a) Umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych ewentualnie w miarę możliwości w zajęciach reedukacyjnych, logopedycznych i konsultacjach indywidualnych
b) Udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części
c) Zlecenie prostych dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny
d) Udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury
e) Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
f) Indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych

6. Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po samoocenie ucznia, konsultacji z klasą, zespołem nauczycieli uczących w tej klasie i pracownikami szkoły.

8. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną. Jest odzwierciedleniem sposobu pracy, wiedzy i umiejętności ucznia.

10. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

11. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
- stopień celujący - 6
- stopień bardzo dobry - 5
- stopień dobry - 4
- stopień dostateczny - 3
- stopień dopuszczający - 2
- stopień niedostateczny -1

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W przypadku klasyfikacji rocznej podstawą nieklasyfikowania jest nieobecność ucznia na zajęciach w skali całego roku. Uczeń taki nie otrzymuje świadectwa ukończenia klasy, a informacja o nie wydaniu świadectwa znajduje się w arkuszu ocen.

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Tryb i termin egzaminu klasyfikacyjnego dla takiego ucznia ustala każdorazowo rada pedagogiczna po wcześniejszych uzgodnieniach z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

4. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
3) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych

6. Uczniowi, o którym mowa w pkt.5.2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.7.

9. Ustala się następujące terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla tych uczniów:
- po pierwszym semestrze – do końca lutego
- po drugim semestrze – do dnia konferencji plenarnej każdego roku

10. W uzasadnionych udokumentowanych przypadkach uczeń niesklasyfikowany ze wszystkich lub kilku przedmiotów może ubiegać się o wydłużony termin egzaminów.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.2,3,4,5.1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w pkt.5.2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełniania przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w pkt.5.2, liczę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt.11, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia , o którym mowa w pkt.5.2 – skład komisji
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowny”.

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt.19.

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.19.

19. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

20. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

21. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt.19, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

22. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c) dwóch nauczycieli z danej lub z innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

23. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.22.1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

24. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna z zastrzeżeniem, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt. 19.

25. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

26. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt.20.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

27. Przepisy w pkt. 19-26, stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku , ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

28. Uczeń realizujący indywidualne nauczanie jest klasyfikowany przez nauczycieli prowadzących
z nim zajęcia.

PROMOCJA

1. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego (gimnazjum) promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3. Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
- respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych

4. Uczeń, który nie spełnił w/w warunków, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

5. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki i informatyki, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji szkolnych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:
- dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt 2 (promocja) nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

ZASADY UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu, o którym mowa w pkt.2.

2. W klasie III gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwana „OKE” przeprowadza egzamin obejmujący:
a) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych
b) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego. Ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym

3. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.

4. Termin egzaminu ustala OKE.

5. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie z powodu nieobecności usprawiedliwionej przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez OKE.

6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 31 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę gimnazjum.

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.

8. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

SYSTEM WZMOCNIEŃ POZYTYWNYCH

1. Prezentacja uczniów na apelach szkolnych, którzy wyróżnili się wynikami w nauce i wzorową postawą w społeczności szkolnej.

2. Publiczna pochwała dyrektora szkoły oraz wpis do Srebrnej Księgi uczniów szczególnie wyróżniający się swoją postawą w środowisku szkolnym.

3. Wpis do Złotej Księgi uczniów uzyskujących świadectwo z wyróżnieniem.

4. Wpis laureatów konkursów przedmiotowych, oraz uczniów ze szczególnymi osiągnięciami do Srebrnej Księgi.

5. Wpis laureatów zawodów sportowych do Błękitnej Księgi Rekordów i Osiągnięć.

6. Klasa, która w semestrze uzyskała najwyższą średnią zostaje wyróżniona Pucharem przechodnim Przewodniczącego Rady Szkoły.

SYSTEM INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH

Upomnienie:
1. Rozmowa nauczyciela z uczniem (osobista, poważna rozmowa po lekcjach lub na przerwie).
2. Rozmowa wychowawcy z uczniem (osobista, poważna rozmowa po lekcjach lub na przerwie).
3. Nauczyciel jasno i wyraźnie informuje o tym, co widzi, czego oczekuje i wyraża ostry sprzeciw wobec zachowania niepożądanego. Jeśli zachodzi potrzeba, doradza jak należy zachowanie poprawić lub zmienić.

Uwagi - sankcje:
1. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega zmianie, nauczyciel wpisuje negatywną uwagę do zeszytu klasowego lub stosuje inną sankcję (przesadza ucznia do osobnej ławki, sadza obok siebie, itp.).

2. W przypadku braku poprawy wychowawca ucznia powiadamia pedagoga szkolnego, który zwołuje zespół wychowawczy z udziałem rodziców ucznia. Rodzice otrzymują porady, wsparcie dotyczące metod wychowawczych. W przypadkach wyjątkowo trudnych rodzice ucznia są zobowiązani do podjęcia terapii z dzieckiem u psychologa szkolnego, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Poradni Rodzinnej.

3. Uczeń, którego zachowanie budzi poważne zastrzeżenia, nie bierze udziału w szkolnych imprezach, wyjściach do kina, teatru, wycieczkach, itp.; w przypadku pełnienia funkcji w samorządzie klasowym, szkolnym, na czas określony zostaje w ich pełnieniu zawieszony. Ostateczną decyzję w tych sprawach podejmuje wychowawca klasy.

4. W sprawach wyjątkowo trudnych (drastyczne przypadki typu: ciężkie pobicie, kradzieże, wyłudzenia pieniędzy, świadome niszczenie mienia Szkoły, sygnały dotyczące narkotyków, papierosów i alkoholu, itp.) należy powiadomić Dyrektora Szkoły i Pedagoga Szkolnego. Dyrektor Szkoły i Pedagog Szkolny informuje Policję lub kieruje sprawę bezpośrednio do Sadu Rejonowego w Katowicach do wydziału Rodzinnego ds. Nieletnich.

5. Na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ucznia można przenieść do klasy równoległej.

EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega ewaluacji.

2. Celem ewaluacji jest:
1) doskonalenie systemu oceniania, jako elementu prawa wewnątrzszkolnego
2) Podnoszenie jakości informacji o osiągnięciach i postępach edukacyjnych ucznia

3. W procesie ewaluacji udział biorą:
1) uczniowie
2) nauczyciele
3) rodzice

4. Ewaluację prowadzą:
1) w odniesieniu do szkolnego systemu oceniania – zespół powołany przez Dyrektora Szkoły
2) W odniesieniu do systemu przedmiotowego – nauczyciele danego przedmiotu

5. Metody ewaluacji:
1) rozmowy i wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami
2) ankiety
3) obserwacje zajęć, w trakcie których dokonywane jest ocenianie
4) badanie osiągnięć ucznia

6. Zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna po uprzedniej analizie ewaluacji WSO lub na wniosek Rady Szkoły.

ZACHOWANIE

I. OCENA ZACHOWANIA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
7. Okazywanie szacunku innym osobom

II. OCENA ZACHOWANIA NIE MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA:

1. ocenę z zajęć edukacyjnych

III. OCENA NAGANNA MOŻE MIEĆ WPŁYW NA PROMOCJĘ:

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

IV. TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA:

1. Na początku roku szkolnego uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z kryteriami ocen zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Dobre i złe zachowania uczniów w czasie semestru są rejestrowane w zeszycie uwag klasy.

3. Do zeszytu uwag wpisu dokonuje dyrektor, wychowawca, nauczyciele przedmiotów, także na wniosek innych pracowników szkoły.

4. Usprawiedliwienia za godziny nieobecne powinny wpływać do wychowawcy do trzech dni po powrocie ucznia do normalnego toku zajęć szkolnych.

5. Na trzy tygodnie przed zakończeniem I semestru lub roku szkolnego, uczniowie klas na godzinach wychowawczych dokonują pisemnie swojej samooceny. Karty samooceny wychowawca przechowuje przez okres jednego miesiąca i udostępnia rodzicom na ich wniosek.

6. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii pisemnej nauczycieli uczących w zespole klasowym, pracowników szkoły i uczniów tej klasy.

7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.10.

8. Po wystawieniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń ma możliwość jej poprawy w ciągu drugiego półrocza. Jest to warunkiem otrzymania wyższej oceny rocznej klasyfikacyjnej zachowania.

9. O weryfikacji oceny zachowania i warunkach jej poprawy decyduje zespół wychowawczy. Ocena ustalona przez zespół wychowawczy jest ostateczną, z zastrzeżeniem pkt. 10.

10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

11. W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów – w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji
b) wychowawca klasy
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
d) pedagog
e) psycholog
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
g) przedstawiciel Rady Rodziców

13. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji
b) termin posiedzenia komisji
c) wynik glosowania
d) ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Nauczyciel przechowuje dokumenty związane z oceną zachowania każdego ucznia, które winne być udostępnione rodzicom ucznia, celem uzasadnienia oceny zachowania.

16. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

17. Każdy wychowawca przy ustalaniu oceny z zachowania uwzględnia rangę poszczególnych wymagań na poszczególną ocenę. Bierze również pełną odpowiedzialność za wystawiane oceny. W przypadku powtarzającego się usprawiedliwiania wagarów przez rodziców dziecka szkoła ma obowiązek uruchomić procedury interwencyjne (np. wystąpić do sądu z wnioskiem o nadzór kuratora lub sądową pomoc nad sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej). Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Skala ocen zachowania:

- Wzorowe
- Bardzo dobre
- Dobre
- Poprawne
- Nieodpowiednie
- Naganne

W stosunku do uczniów zaburzonych emocjonalnie (w oparciu o odpowiednie dokumenty) wychowawca winien zastosować obniżony próg wymagań.

V. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

Wzorową ocenę otrzymuje uczeń, który swoją postawą i zaangażowaniem stanowi wzorzec dla innych. Jest kulturalny, zdyscyplinowany, komunikatywny, uczciwy, koleżeński, tolerancyjny, sumienny i aktywny.

1. Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

• stara się osiągać sukcesy w nauce na miarę swoich możliwości.
przychodzi punktualnie na lekcje, usprawiedliwia nieobecności zaświadczeniem od rodziców
• pracuje na lekcji zgodnie z poleceniem nauczyciela,
• nie rozprasza kolegów biorących aktywny udział w lekcji (nie dowcipkuje, nie dogaduje itp.),
• umie słuchać,
• przychodzi do szkoły przygotowany do zajęć lekcyjnych,
• odrabia prace domowe systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkolnym
• stara się osiągać sukcesy w nauce na miarę swoich możliwości.
• nie może mieć nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień
• uczeń ma schludny i właściwy wygląd
• postępuje uczciwie wobec nauczycieli i kolegów

2. Postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności:

• dba o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
• chętnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
• spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i wywiązuje się z powierzonych zadań,
• uczeń wykazuje inicjatywny na rzecz klasy, szkoły, środowiska

3. Dba o honor i tradycje szkoły:

• na wszystkie uroczystości przychodzi odświętnie ubrany
• szanuje symbole narodowe i religijne,

4. Dba o piękno mowy ojczystej:

• wypowiada się grzecznie i poprawnie: dba o kulturę słowa ( nie używa wulgarnego słownictwa)

5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:


• w sytuacjach trudnych wie, do kogo może zwrócić się o pomoc
• dba o własne zdrowie i higienę osobistą, bezpieczeństwo innych (na lekcji, przerwie, podczas wycieczek poza teren szkoły)
• przestrzega regulaminów szkolnych

6. Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

• zachowuje się w sposób uprzejmy, miły i życzliwy,
• zna i stosuje obowiązujące w społeczeństwie normy, prawa i zasady współżycia
zna i stosuje zwroty grzecznościowe w szkole i poza nią
• broni własnych praw, uznając jednocześnie prawa innych, potrafi i chce się pozytywnie
zaprezentować,
• potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrażać swoje poglądy, opinie i oczekiwania nie
obrażając innych
• Uczeń, nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie
• Nie używa wulgaryzmów

7. Okazuje szacunek innym osobom:

• rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje
• odnosi się z wyrozumiałością do poglądów, przekonań, wierzeń, upodobań innych niż
własne,
• stara się w sytuacjach konfliktowych osiągnąć porozumienie (kompromis),
• Jest koleżeński, otwarty na problemy innych, życzliwy, chętny do udzielania pomocy innym
• okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły
• odpowiednio reaguje na negatywne zjawiska np. znęcanie się nad słabszymi

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który swoją postawą i zaangażowaniem stara się być uczniem wzorowym. Zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować, a przy tym:

• ma do trzech spóźnień w półroczu
• nie inicjuje, ale chętnie włącza się w organizację imprez klasowych, szkolnych
• stara się systematycznie spełniać wszystkie powierzone mu funkcje i zadania
• nie może mieć godzin nieusprawiedliwionych

Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia i stara się postępować zgodnie z przyjętymi zasadami życia szkolnego, a przy tym:


• ma do sześciu spóźnień w półroczu
• zdarzają mu się pojedyncze godziny nieobecności nieusprawiedliwione (3 h na półrocze)
• sporadycznie włącza się w życie klasy, szkoły
• kultura osobista i wygląd nie budzi zastrzeżeń
• zdarzają mu się uchybienia , ale uczeń reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy
• szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów

Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, któremu zdarzają się niedociągnięcia w zachowaniu, sporadyczne niewłaściwe zachowania niezgodne z przyjętymi zasadami postępowania społecznego, a przy tym:

• ma do 6 spóźnień (półrocze)
• może mieć do 10 godzin nieusprawiedliwionych
• zdarzają mu się uchybienia i nie zawsze dąży do poprawy swojego zachowania
• jego kultura osobista, wygląd, słownictwo budzą zastrzeżenia
• nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków
• nie wykazuje aktywności w życiu klasy, szkoły
• sporadycznie ulega nałogom
• nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi

Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który nie przestrzega przyjętych zasad i norm postępowania społecznego, między innymi:

• uszkodzi mienie szkolne i społeczne
• nie spełnia obowiązków szkolnych, lekceważy je
• często wagaruje (11 – 100 godzin nieusprawiedliwionych )
• często spóźnia się na lekcje
• ulega nałogom
• jego kultura osobista, słownictwo budzi poważne zastrzeżenia
• nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i nie dąży do poprawy
• nie bierze aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły
• kłamie, oszukuje, wszczyna bójki, kradnie
• bierze udział w bójkach i kradzieżach
• manipuluje innymi
• łamie nakazy nauczyciela w czasie wyjść poza szkołę
• nie uczestniczy w obowiązkowych imprezach klasowych i szkolnych
• nie reaguje na stosowane wobec niego środki wychowawcze, nie dąży do poprawy
• ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły
• nosi niestosowne ubiory
• używa wulgarnego słownictwa
• narzuca własne wartości niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
• wulgarnie i obraźliwie kontaktuje się z otoczeniem,
• lekceważy polecenia nauczycieli

Naganną ocenę otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowania przez szkołę środków zaradczych, a przy tym:

• ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla szkoły i środowiska
• rozprowadza lub usiłuje rozprowadzać narkotyki,
• używa narkotyków, spożywa napoje alkoholowe, pali papierosy,
• wyłudza pieniądze,
• wchodzi w konflikt z prawem (toczą się przeciw niemu sprawy karne)
• często się spóźnia
• wagaruje (powyżej 100 godzin)
• grozi i szantażuje,
• znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi
• dewastuje mienie szkolne lub społeczne
• stosuje wyłudzanie, zastraszanie
• działa w nieformalnych grupach- gangi, sekty
• pozostaje pod nadzorem kuratora lub nadzorem policyjnym

Każdy wychowawca przy ustalaniu oceny z zachowania uwzględnia rangę poszczególnych wymagań na daną ocenę. Bierze również pełną odpowiedzialność za wystawione oceny.

VI. SPOSOBY ZAWIADAMIANIA RODZICÓW O WYNIKACH PRACY UCZNIA

1. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców ucznia o jego osiągnięciach, zachowaniu.

2. Bieżące informacje przekazywane są poprzez dzienniczek ucznia, zeszyty przedmiotowe oraz w czasie indywidualnych spotkań nauczyciela z rodzicami.

3. Każdy nauczyciel winien kontaktować się z rodzicami, gdy uczeń posiada problemy z danym przedmiotem.

4. W czasie zebrań z rodzicami wychowawca informuje o ocenach ucznia (cząstkowych, przewidywanych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych) w formie pisemnego wykazu ocen.

5. Rodzice nie komunikujący się ze szkołą winni otrzymać pisemną informację listem poleconym o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z miesięcznym wyprzedzeniem przed klasyfikacją.

6. Zebrania i konsultacje z rodzicami z udziałem wszystkich nauczycieli odbywać się będą według ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu spotkań.

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest załącznikiem Statutu Szkoły i stanowi jego integralną część.

WSO opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr29, poz 323; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr46, poz.433), rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2002 roku i rozporządzenie MEN z czerwca 2002 roku, na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006 roku.

Nowelizacja WSO została zatwierdzona Uchwałą Nr Rady Pedagogicznej z dnia

Nowelizacje WSO opracował zespół:

dyr Katarzyna Wichary-Pukacz
mgr Irena Goj
mgr Jadwiga Płaneta
mgr Anna Polaczek
mgr Wojciech Kozioł
mgr Anna Zielonka
mgr Barbara Kurzyniewska
mgr Krystyna Heyda
mgr Ewa Czarniecka
mgr Krystyna Lesik
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl