Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 3 w Katowicach

na rok szkolny 2016/2017


I. Podstawa prawna

Zasady rekrutacji uczniów zostały opracowane w oparciu o ustawę z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2014 r. poz. 7) i Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty !
kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/2016/Rekrutacja%202016/Postanowienie_OP_DO_110_2_4_2016.pdf

II. Zasady ogólne.

Do klasy pierwszej gimnazjum, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia   rodziców młodzież zamieszkałą w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Zarówno zgłoszenie jak i wniosek są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo tutaj : kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/2016/Rekrutacja%202016/Zal_1.pdf

III. UCHWAŁA NR XXI/404/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia : bip.um.katowice.pl/dokumenty/2016/2/2/1454402831.pdf


Rada Miasta Katowice uchwala:
§ 1. Ustalić następujące kryteria, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w gimnazjach, a także klas pierwszych integracyjnych w gimnazjach - w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność:
1) wynik sprawdzianu po VI klasie – maksymalnie 40 pkt:
       a) w części I – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt),
       b) w części II – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt);
2) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
      a) ocena z języka polskiego wyrażona w stopniu:
- celującym – 6 pkt;
- bardzo dobrym – 5 pkt;
- dobrym – 4 pkt;
-dostatecznym – 3 pkt;
- dopuszczającym – 2 pkt;
      b) ocena z matematyki wyrażona w stopniu:
- celującym – 6 pkt;
- bardzo dobrym – 5 pkt;
- dobrym – 4 pkt;
- dostatecznym – 3 pkt;
- dopuszczającym – 2 pkt;
      c) oceny z dwóch wybranych przez dyrektora gimnazjum obowiązkowych zajęć edukacyjnych, innych niż język polski i matematyka, wyrażone w stopniu:
- celującym – 6 pkt;
- bardzo dobrym – 5 pkt;
- dobrym – 4 pkt;
- dostatecznym – 3 pkt;
- dopuszczającym – 2 pkt;
dla każdego z zajęć;
      d) ocena z zachowania wyrażona w stopniu:
- wzorowym – 6 pkt;
- bardzo dobrym – 5 pkt;
- dobrym - 4 pkt;
- poprawnym – 3 pkt;
3) średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej liczona do trzech miejsc po przecinku – stanowi liczbę punktów, maksymalnie 6 pkt;
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –maksymalnie 13 pkt, w tym: 
      a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt;
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
      b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt;
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt;
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
       c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;
       d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych,  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt;
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt;
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;
      e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt;
- krajowym – 3 pkt;
- wojewódzkim – 2 pkt;
- powiatowym – 1 pkt;
6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt;
7) wielodzietność rodziny kandydata – 0,1 pkt;
8) niepełnosprawność kandydata – 0,1 pkt;
9) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 0,1 pkt;
10) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 0,1 pkt;
11) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 0,1 pkt;
12) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 0,1 pkt;
13) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 0,1 pkt.

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) w zakresie § 1 pkt 1 – kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
2) w zakresie § 1 pkt 2-5 – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
3) w zakresie § 1 pkt 6 – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej lub zaświadczenie z organizacji pozarządowej lub innego podmiotu potwierdzające osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej kandydata;
4) w zakresie § 1 pkt 7 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
5) w zakresie § 1 pkt 8 – 11 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);
6) w zakresie § 1 pkt 12 – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
7) w zakresie § 1 pkt 13 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.). 2. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta KatowiceW uzupełnieniu do treści powyższej Uchwały w § 1 punkt 2 c w Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach dodatkowymi dwoma przedmiotami punktowanymi są przyroda i język angielski .

 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl