Regulamin Wycieczek Szkolnych PDF Drukuj Email
Katowice 2003

Regulaminy i dokumentacja wycieczek szkolnych GIMNAZJUM nr 3 w Katowicach

I WYCIECZKI NA TERENIE MIASTA

1.Kierownik wycieczki musi być nauczycielem, który ukończył kurs kierownika wycieczek, drugim opiekunem musi być nauczyciel, który uzyskał zgodę dyrektora, w ostateczności może to być osoba pełnoletnia, która ukończyła taki kurs i ma zgodę dyrektora szkoły.
2.Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania praw i obowiązków (patrz aneks 1).
3.Grupa powinna przemieszczać się tylko po wyznaczonych szlakach w szyku zorganizowanym (kolumna, szereg )
4.Grupę prowadzi kierownik wraz z mniej sprawnymi uczestnikami, którzy nadają tempo.
5. Nie wolno dopuszczać do tworzenia się większych przerw w kolumnie - szyku
6.Kolumnę zawsze zamyka jeden z opiekunów.
7.Uczniom nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna – kierownika wycieczki.
8.Należy zachować ostrożność w czasie wędrówki  po wyznaczonej trasie
9.Jakiekolwiek problemy, potrzeby zgłaszane są kierownikowi wycieczki.
10.W razie zagubienia się osoby, należy powrócić z grupą do miejsca ostatniego pobytu. W tym miejscu grupa pozostaje z wyznaczonym opiekunem, natomiast kierownik grupy wyznacza obszar poszukiwań.
11.Śmieci należy pozostawiać w oznaczonych do tego miejscach. Jeżeli takiej możliwości nie ma, zabieramy je ze sobą.
12.Jeżeli grupa przemieszcza się miejskim środkiem transportu powinna zajmować miejsca z przodu (autobusu, tramwaju itp.) i w jednym wagonie-przedziale.

II   WYCIECZKI KILKUDNIOWE

Kierownik wycieczki:
1.    Musi być nauczycielem, który ukończył kurs kierownika wycieczek, drugim opiekunem musi być nauczyciel, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły, w ostateczności może to być osoba pełnoletnia, która ukończyła taki kurs i ma zgodę dyrektora szkoły.
2.    Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania praw i obowiązków (patrz aneks 1).
3.W wycieczkach pieszych na terenach górskich, parkach, rezerwatach leżących powyżej 1000 m n. p. m. powinien być jeden opiekun na 10 osób wraz z przewodnikiem, poniżej 1000 m. n. p. m. 1 opiekun na 10 osób.  
4.Prowadzący wycieczkę powinien zająć miejsce obok kierowcy. Przy drzwiach powinni siedzieć dorośli.
5.    Kierownik powinien wpływać na przestrzeganie przez kierowcę bezpieczeństwa jazdy. Przed wyjazdem powinien wezwać policję w celu kontroli stanu technicznego pojazdu.
6.    Uczestnicy z dolegliwościami choroby lokomocyjnej powinni zająć miejsca w środkowej części autobusu.
7.    W czasie jazdy pojazdu zabrania się wstawania i chodzenia.
8. W czasie postoju autobusu młodzież powinna poruszać się po poboczu drogi w wyznaczonym do tego obszarze. Nie wolno przechodzić  przez ulicę.
9.Wybierając się w góry należy zostawić w miejscu zamieszkania informację o trasie wycieczki i terminie powrotu. Na trasie wędrówki zapisywać w schroniskach dokładne godziny pobytu.

Wędrówka:
10.Wędrówkę rozpoczynamy jak najwcześniej a kończymy ją przed zapadnięciem zmroku.
11.    Grupę prowadzi kierownik wraz z mniej sprawnymi uczestnikami, którzy nadają tempo.
12.    Grupa powinna poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach w szyku zorganizowanym (kolumna, szereg ).
13.    Po szlakach okresowo zamkniętych przez władze nie należy poruszać się.
14.    Należy zachować ostrożność idąc po mokrym, liściastym lub gliniastym podłożu.
15.    Nie wolno dopuszczać do tworzenia się większych przerw między grupami.
16.    W razie zagubienia się osoby, należy powrócić z grupą do miejsca ostatniego pobytu. W tym miejscu grupa pozostaje z wyznaczonym opiekunem, natomiast kierownik grupy wyznacza obszar poszukiwań.
17.    Uczniom nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna – kierownika wycieczki.
18.    Kolumnę zawsze zamyka jeden z opiekunów.
19.    W razie zabłądzenia należy zawsze iść ścieżką prowadzącą w dół do doliny, albo z biegiem spływających strumieni.
20.    Jakiekolwiek problemy, potrzeby zgłaszane są kierownikowi wycieczki.
21.    Śmieci wyrzucać w oznaczonych do tego miejscach. Jeżeli takiej możliwości nie ma zabieramy je ze sobą.

Opracowali:
mgr Anna Polaczek
mgr Adrianna Mrowiec - Kostorz
mgr Wojciech Adamus

ANEKS 1

PRAWA I OBOBWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI


1.Opracowuje szczegółowy program i harmonogram wycieczki, który zatwierdzony powinien być przez dyrektora szkoły.
2.Kierownik wycieczki powinien zgłosić wycieczkę z kompletną dokumentacją na 4 dni przed jej odbyciem.
3.Wycieczki zagraniczne muszą być zgłaszane w Kuratorium Oświaty najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem.
4.Kompletna dokumentacja powinna znajdować się u dyrektora szkoły, a kopię dokumentacji posiada kierownik w czasie trwania wycieczki
5.Kierownik ma obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem oraz planem wycieczki. Podaje dokładny czas wyjazdu i powrotu.
6.Kierownik wycieczki zna zasady – przepisy BHP oraz udzielania pierwszej pomocy zgodne z przepisami Unii Europejskiej.
7.Kierownik wycieczki powinien wyposażyć grupę w apteczkę zgodną z przepisami Unii Europejskiej, powinien zebrać informacje na temat chorób ich dzieci, szczególnie alergicznych.
8.Kierownik wycieczki dokonuje rozdziału zadań wśród uczestników.
9.Opiekunowie wspomagają kierownika wycieczki wykonując zadania  zlecone przez kierownika, sprawują nadzór nad grupą i przestrzeganiem ustaleń.
10.Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu.
11.Kierownik wycieczki powinien zorganizować zebranie z rodzicami i podać im najważniejsze informacje.
12. Kierownik wycieczki powinien przygotować uczestników wycieczki do wyjazdu: powinien porozmawiać na temat co zabrać, jak się zachowywać itp.
13.Po powrocie kierownik powinien pożegnać się z wszystkimi uczestnikami i dopilnować by każdy z nich osobiście „odmeldował się”.
14.Kierownik wycieczki dokonuje podsumowania wycieczki po jej zakończeniu.

ANEKS 2

DOKUMENTACJA


1.Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
2.Regulamin wycieczki
3.Karta wycieczki
4.Harmonogram wycieczki
5.Lista uczestników zawierająca następujące dane:

L.p.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Nr tel. do kontaktu
 
6.Numer polisy

Wyrażam zgodę na uczestnictwo syna /córki ......................................................
na udział w klasowej – szkolnej wycieczce do ..............................................................
w dniu ................................... zorganizowanej przez   ...................................................

 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl