Regulamin Uczniowski PDF Drukuj Email
I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA.

A. Uczeń


1. Uczniowie maja prawo do:
-  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu      
   w szkole,
- poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
- rzetelnej, jawnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez udział w szkolnych i międzyszkolnych     
  konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
- nauczania indywidualnego jeśli wymaga tego sytuacja losowa,
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,       
  księgozbioru biblioteki podczas zająć pozalekcyjnych,
- uczestniczenia w organizowanych dla uczniów formach wypoczynku i rozrywki,
- odwołanie się do rzecznika praw ucznia w sytuacjach trudnych lub konfliktowych.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegania prawa szkolnego, zarządzeń dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej
  oraz postanowień Samorządu Uczniowskiego,  
- przestrzegać praw nauczycieli zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją Praw 
  Człowieka i Obywatela i Ustawą Oświatową,          
- chronienia własnego życia i zdrowia,
- przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
- stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych                  
  osób,
- dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
- uczniów bezwzględnie obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków
  i palenia papierosów.

B. Samorząd Uczniowski:

1. Uczniowie maja prawo do:
- uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządów,
- pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu,    
  szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

2. Uczniowie maja obowiązek:
- traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą , aby funkcje w nich   ----  
  objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
- respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby          
  swoich funkcji.

C. Lekcja

1. Uczniowie maja prawo do:
- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści  
  lekcji,
- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności,
- znajomości programu nauczania i kryteriów ocen z przedmiotów.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
- aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
- uzupełnienia braków wynikających z absencji,
- terminowego wykonywania zadań domowych.

D. Sala lekcyjna

1. Uczniowie mają prawo do:
- udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali wg własnego projektu                                                                                                            
  uzgodnionego z wychowawcą i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
- kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
- dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy  
  dydaktycznych.

E. Odpoczynek.

1. Uczniowie maja prawo do:
- odpoczynku podczas przerwy,
- dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli,
  z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
- zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

F. Prace domowe.

1. Uczniowie maja prawo do:
- uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
- ukierunkowania przez nauczyciela , jak wykonać zadania domowe.

2. Uczniowie maja obowiązek:
- starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
- kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały
  zadane.

G. Zeszyt przedmiotowy.

1. Uczniowie maja prawo do:
- ukierunkowania przez nauczyciela jak prowadzić zeszyt przedmiotowy.

2. Uczniowie maja obowiązek do:
- starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

H. Zasady ustalania ocen z zachowania i ocen z przedmiotów określa
Wewnątrzszkolny System Oceniania.

II. REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

A. Procedury lekcyjne:

1. Zachowanie w czasie lekcji:
- uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do 
  tablicy, mapy itp.
- nie je się , nie żuje się gumy,
- nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji-
  jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście,
- posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji,
- jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają , ponownie siadają na
  polecenie nauczyciela.

2. Zakończenie lekcji:
- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
- klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek.
  Odpowiadają za to wszyscy uczniowie , a kontrolują dyżurni.

3. Zastępstwa:
- w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest      
  w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.

4. Pracownie przedmiotowe:
- szczególne zasady zachowania w pracowniach,
   a) chemicznej,
   b) fizycznej,
   c) biologicznej,
   d) informatycznej,
   e) oraz w sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach przyległych do sali,
   określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

III. PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE

1. Nieobecności:
- usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą  
  po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą    
  usprawiedliwione,
- usprawiedliwienia spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej                   
  w następnym dniu,
- ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią  
  lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel z którego lekcji uczeń chce się
  zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców,
  pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela,
- zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny w-f musi zawierać wyraźną     
  klauzulę o zwolnieniu do domu , w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie  
  z ćwiczeń z obecnością na sali,
- o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice,
- uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie               
  w świetlicy szkolnej lub czytelni.

2. Strój szkolny:
- uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie,
- w dni uroczyste przychodzą w stroju galowym (granat, czerń, biel),
- dozwolona jest skromna biżuteria ( za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności),
- przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe  
  o prawidłowej podeszwie.

3. Kultura osobista:
- uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk     
  w kieszeni,
- w szkole nie może nosić nakryć głowy,
- nie używa się wulgaryzmów,
- nie bije się z kolegami,
- nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przyrządów.

IV. DZIENNIK LEKCYJNY.

1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. Nie przygotowania:
- uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do lekcji bez podania przyczyny - tyle  
  razy w semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu tygodniowo, ale nie więcej niż  
  trzykrotnie, zgłoszenie nie przygotowania następuje na początku lekcji,
- uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nie przygotowania czy absencji,
- zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się ją 
  napisać,
- uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, o ile jest posiadaczem „szczęśliwego  
  numerka"
- „szczęśliwy numerek" jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd 
  uczniowski oznaczająca liczbę porządkową , pod którą uczeń jest zapisany                      
  w dzienniku lekcyjnym.
3. Oceny:
- uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
- ma też prawo znać wszystkie swoje oceny,
- o ocenach informuje nauczyciel- uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa  
  go nosić,
- na miesiąc przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną  
  ocenę z przedmiotu.

4. Sprawdziany:
- nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki- czyli co najmniej 15  
  minut sprawdzianu z ostatniego tematu. Nie ma ograniczeń co do ilości tych  
  sprawdzianów. Oceny z nich traktowane są na równi z oceną odpowiedzi ustnej,
  nauczyciel zapowiada klasówkę co najmniej na tydzień przed terminem określając  
  dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika,
- w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w ciągu tygodnia nie 
  może ich być więcej niż dwie.

V.NAGRODY I KARY.

A. Nagrody.

1. Uczniów można nagrodzić za:
- wybitne osiągnięcia w nauce,
- zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły,
- osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły.

2. Nagrodami, o których mowa w pkt. 1 są:
- pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
- pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły,
- list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców,
- dyplom uznania od dyrektora,
- wpis do złotej, srebrnej i błękitnej księgi,
- nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora.

3. Puchar przechodni za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie międzyklasowym.

4. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może  
    postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

5. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności  
    szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

7. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

B. Kary.

1. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
3) upomnieniem lub naganą dyrektora,
4) pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji,
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
6) obniżeniem oceny zachowania – do nieodpowiedniej włącznie,
7) przeniesieniem do równoległej klasy.

2. Za udowodnione szkody materialne na terenie szkoły odpowiadają rodzice.

3. Dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie  
    do innej szkoły.

4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie 
    mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą
    ucznia.

5. Kary, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 1  ppkt. 1) i 2), nakłada dyrektor.

6. O nałożonej karze informuje się rodziców.

7. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora.  
    Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której
    mowa w pkt. 6.

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
    Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

9. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
    sprawy. Przepisy pkt. 7 i pkt. 8 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem
    rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

10. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie
      rażące naruszenie szkolnych obowiązków.

11. Zastosowanie kary, o której mowa w pkt. 10 następuje, jeżeli:
    1) uczeń otrzyma drugą ocenę nieodpowiednią zachowania,
    2) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
    3) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.

12. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w pkt. 10,
      w okolicznościach określonych w pkt. 11, za poręczeniem właściwego  
      zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu
      Uczniowskiego albo Radę Rodziców.

13. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w pkt. 10 i pkt. 11 określają
       odrębne przepisy.

14. Od decyzji, po wykorzystaniu drogi służbowej w szkole, uczniowi (rodzicom)
       przysługuje prawo odwołania do Rzecznika Praw Dziecka i innych organów  
      zgodnie z ich kompetencjami.

15. O zamiarze ukarania ucznia informuje się pedagoga szkolnego.

16. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze   
      ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie
      natychmiastowym.

VI. INNE WAŻNE USTALENIA.

- w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu 
  szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej do końca ostatniej lekcji,
- w czasie przerw o ile pozwala pogoda uczniowie mogą przebywać na boisku 
  szkolnym,
- uczniowie mają prawo korzystać z pomieszczeń szkolnych w czasie wolnym od   
  zajęć , o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela upoważnionego przez 
  dyrektora szkoły,
- zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębny regulamin.

Regulamin jest integralny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl