Regulamin SU PDF Drukuj Email
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 3 W KATOWICACH
(nowelizacja w roku szkolnym 2005/2006)

I Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 3 w Katowicach działa w oparciu
o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.

2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.

3. SU jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

4. Zasady wybierania organów SU określa regulamin wyborów, stanowiący
załącznik Regulaminu SU.

II Organy Samorządu Uczniowskiego

1. Organami Samorządu są:

a. Przewodniczący Samorządu
b. Zarząd Samorządu,
c. Rada Uczniów,
d. Rzecznik Praw Ucznia

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:
a. przewodniczącego,
b. 2-óch zastępców przewodniczącego,
c. sekretarza,
d. 4 przewodniczących sekcji

III Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

1. Przewodniczący Zarządu SU:

a. reprezentuje Samorząd Uczniowski,
b. kieruje pracą Zarządu SU,
c. przewodniczy obradom Zarządu SU,
d. organizuje współpracę Zarządu SU z radami klasowymi.
e. ma głos decydujący w przypadku gdy Rada Uczniów lub Zarząd nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw.

2. Zarząd SU:

a. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działaniach Samorządu,
b. opracowuje program prac Samorządu,
c. kieruje bieżącą pracą Samorządu,
d. reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
e. informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
f. nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,
g. organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
h. współpracuje z przewodniczącymi klas,
i dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora szkoły,
j. wybiera 4 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do Rady Szkoły.
k. podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,
l. odwołuje członka Rady Uczniów uchylającego się od pracy w Radzie.

3. Rada Uczniów:

a. w skład Rady Uczniów wchodzą przewodniczący samorządów klasowych oraz członkowie Zarządu SU ,
b. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,
c. wszyscy członkowie Rady mają prawo do zgłaszania projektów uchwał
d. w szczególnych przypadkach, na wniosek 40% członków Rady Uczniów przewodniczący może ogłosić przeprowadzenie referendum wśród wszystkich uczniów szkoły- wyniki referendum są dla Samorządu wiążące,
e. Rada Uczniów ma prawo odwołać członka Zarządu lub
przewodniczącego sekcji , jeżeli votum nieufności wobec niego poprze
co najmniej 50% członków Rady.
f. Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 60% wszystkich członków Rady .

4. Rzecznik Praw Ucznia:

a. reprezentuje uczniów i broni ich praw,
b. wypełnia swoją funkcję odpowiedzialnie i sumiennie,
c. obowiązuje go tajemnica zawodowa,
d. zna przepisy zawarte w Statucie Szkoły i potrafi się nimi posługiwać,
e. ma obowiązek pełnić cotygodniowe dyżury na jednej z dużych przerw,
f. propaguje wiedzę o prawach ucznia .

5. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki
organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Zarządem poprzez
opiekuna Samorządu.

IV Kadencja władz

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum Nr 3
w Katowicach. W chwili odejścia ucznia ze szkoły ( ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

3. Wybory Zarządu SU odbywają się we wrześniu każdego roku.

4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez zebranie
przewodniczących samorządów klasowych zgodnie z regulaminem.

V Opiekun Samorządu

1. Opiekuna SU wybiera Zarząd SU pod koniec roku szkolnego poprzedzającego jego kadencję.
2. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

3. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu
w realizowaniu jego zadań.

VI Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU

1. Uczniowie przyjmują Regulamin SU oraz mogą go znowelizować w ciągu roku
szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach
w poszczególnych oddziałach przy frekwencji powyżej 50%

a. Zwołującym i prowadzącym zebrania jest przewodniczący Zarządu
Samorządu Uczniowskiego
b. Zbiorcze wyniki głosowania ustala Rada Uczniów

c. Uchwały w sprawie Regulaminu SU podejmowane są zwykłą większością
głosów.

VII Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

1. Regulamin Samorządu SU.

2. Zeszyt protokołów Zarządu SU i Rady Uczniów.

3. Roczny plan pracy Zarządu SU.

4. Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego.

VIII Postanowienia końcowe

1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).

2. Posiedzenia Rady Uczniów zwołuje Przewodniczący Zarządu lub opiekun
SU. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w trybie opisanym
w rozdziale VI.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

5. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Zarząd SU w porozumieniu
z opiekunem SU.

6. Zebrania Zarządu SU zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.

7. Członek Zarządu SU, który często jest nieobecny – nieusprawiedliwiony na zebraniach Zarządu , nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań lub nie
przestrzega obowiązków ucznia wynikających z regulaminów szkolnych
może zostać odwołany z zajmowanej funkcji drogą głosowania tajnego zwykłą większością głosów.

8. Zarząd Samorządu Uczniowskiego co dwa miesiące organizuje apele
informacyjne dla klas I , II i III.

I. Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 3 w Katowicach

Regulamin wyborów organów
Samorządu Uczniowskiego

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory samorządów klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.

2. Wybory Zarządu SU odbywają się w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dn.7.09.1991r. oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

2.1 Wybory Zarządu SU przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez
przewodniczących samorządów klasowych.

2.2 W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Zarządu SU.

2.3 Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

2.4 Zgłaszanie kandydatów

a. Prawo zgłaszania jednej kandydatury mają wszystkie samorządy klasowe.

b. Kandydatem do Zarządu Samorządu Uczniowskiego może być uczeń szkoły , który w poprzednim roku nauki otrzymał wzorową ocenę z zachowania, a jego kandydatura poparta jest pisemną opinią klasy i wychowawcy .

c. Kandydatem do funkcji przewodniczącego klasy może być uczeń szkoły , który w poprzednim roku nauki otrzymał minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania.

d. Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.

e. Kandydatów do Zarządu SU zatwierdza dyrektor szkoły.

2.5 Tydzień przed wyborami na apelu szkolnym opiekun SU organizuje debatę
ze wszystkimi kandydatami.

2.6 Sposób przeprowadzenia wyborów
a. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
b. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania.
Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
c. Wyboru dokonuje się przez wpisanie jednego nazwiska kandydata na
karcie do głosowania.
d. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona,
nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata.
e. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

2.7 Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników
a. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
b. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
c. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
d. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
e. Jeżeli podczas głosowania zostanie złamana zasada ciszy wyborczej i dojdzie do agitacji wybory należy powtórzyć.
e. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.
2.8 Członkami Zarządu SU zostaje wybranych ośmiu kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
a. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Zarządu SU.
b. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

3. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje kandydat z największą ilością głosów.

4. Kalendarium wyborcze Zarządu SU:
a. Zebranie przewodniczących samorządów klasowych informuje uczniów
o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów.
b. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu SU.
c. Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie samorządu.
d. Powołanie Komisji Wyborczej.
e. Kampania wyborcza kandydatów.
f. Wybory, obliczenie głosów przez Komisję Wyborczą.
g. Ogłoszenie wyników wyborów.
h. Posiedzenie Zarządu SU.

II. Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 3 w Katowicach

Regulamin losowania „ szczęśliwego numerka”

1. „Szczęśliwy numerek” oznacza liczbę porządkową , pod którą dany uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym.
2. Do losowania „ szczęśliwego numerka” upoważnione są dwie osoby wybrane przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego .
3. Losowanie odbywa się codziennie w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
4. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i kartkówek. Nie upoważnia jednak do zwolnienia z zapowiedzianych sprawdzianów.

Nowelizację Regulaminu Samorządu Uczniowskiego pozytywnie
zaopiniowały:

1. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2005 r.

2. Rada Szkoły na posiedzeniu w dniu ……………………………….

Nowelizację Regulaminu SU uchwalił ogół uczniów w głosowaniu
równym , tajnym i powszechnym w dniu 24 lutego 2006 r.

Zarząd SU:

Przewodniczący:……………………………………………………………..

Zastępcy: ………………………………………………………………….

Sekretarz: …………………………………………………………………..

Podstawą prawną dla Regulaminu SU jest Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991r ( Dziennik Ustaw 122/ 1320 )
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl