Regulamin Rady Rodziców PDF Drukuj Email
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Rodziców działa na podstawie przepisów:
Ustawy z dnia 7.września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Statutu Gimnazjum Nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach.
Niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Rodziców jest społecznym organem Gimnazjum i stanowi reprezentację ogółu rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów Gimnazjum.

§ 3

1.Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.
2.Rada Rodziców występuje do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum – zgodnie z art.54 ust 1 ustawy o systemie oświaty.
3.Rada Rodziców na podstawie art. 54. ust.1  może występować do Dyrektora Gimnazjum i innych organów szkoły lub organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4.Rada Rodziców ma prawo składania do Dyrektora Gimnazjum wniosku o dokonanie oceny każdego zatrudnionego w szkole nauczyciela – na podstawie art. 6a. ust.1 Karty Nauczyciela.

§ 4

1.Rada Rodziców pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
2.Rada Rodziców wyraża swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
3.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy regulaminowej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że inne przepisy Regulaminu stanowią inaczej. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że głosowania tajnego zażąda 1/10 członków obecnych na posiedzeniu lub, gdy zarządzi je przewodniczący obrad. W głosowaniach jawnych, w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.
4.Przy braku wymaganej ilości członków Rady Rodziców, ustala się drugi termin posiedzenia ( po 15-sto minutowej przerwie ) i wówczas uchwały Rady Rodziców są ważne, jeżeli uzyskają zwykłą większość głosów.
5.Gdy ilość zebranych jest mniejsza niż 1/3 uprawnionych należy ustalić kolejny termin posiedzenia.
6.W przypadku, gdy mają być głosowane zmiany w Regulaminie Rady Rodziców zgłoszone zgodnie z §25 pkt 1 wymagana jest obecność, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady Rodziców, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
7.Posiedzenia Rady Rodziców zwoływane są przez Przewodniczącego, lub na wniosek trzech członków Prezydium Rady Rodziców oraz  - szczególnych przypadkach – na pisemny, umotywowany wniosek Dyrektora Gimnazjum przekazany Przewodniczącemu Rady Rodziców.
8.Rada Rodziców składa sprawozdania ze swojej działalności na ogólnym zebraniu Rodziców, po zakończeniu roku szkolnego.

§ 5

Rada Rodziców współpracuje z Radą Szkoły, Dyrektorem Gimnazjum , Radą Pedagogiczną, i organami Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6
1.Rady Klasowe tworzą trzyosobowe reprezentacje rodziców i opiekunów uczniów poszczególnych klas wybrane na pierwszym w roku szkolnym zebraniu.
2.Spośród wybranej Rady Klasowej w głosowaniu tajnym rodzice obecni na zebraniu wybierają jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.
3.W wyborach przedstawiciela do Rady Rodziców , jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub prawny opiekun.

§ 7

1.W Gimnazjum nr 3 Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców ze wszystkich klas.
2.Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie i bezinteresownie.
3.Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata.

§ 8

Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, najpóźniej do końca października Rada Rodziców w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów:
wybiera Przewodniczącego Rady Rodziców;
wybiera ze swego składu 6-8 osób, które wraz z przewodniczącym tworzą Prezydium Rady;
wybiera Komisję Rewizyjną w liczbie 3-5 osób;
Uzupełnia lub zmienia (w razie potrzeb) skład organów Rady Rodziców (na wniosek zainteresowanego członka Rady Rodziców, nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Rodziców, braku aktywności, ukończenia nauki przez ucznia, którego rodzic lub opiekun był członkiem Rady Rodziców).

ORGANY RADY RODZICÓW

§ 9

Organami Rady Rodziców są:
1.Prezydium Rady Rodziców;
2.Komisja Rewizyjna;
3.Rady Klasowe

§ 10

Na pierwszym zebraniu Prezydium Rady wybiera:
dwóch zastępców Przewodniczącego;
Skarbnika;
Sekretarza

§ 11

1.Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców zwołuje przewodniczący Rady Rodziców, co najmniej raz w miesiącu lub w terminie siedmiu dni na wniosek, co najmniej1/3 członków prezydium.
2.Uchwały Prezydium Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności na posiedzeniu połowy uprawnionych.
3.Na żądanie 1/10 członków obecnych na zebraniu zarządza się głosowanie tajne.
4.Gdy ilość zebranych jest mniejsza niż 1/3 uprawnionych, należy ustalić kolejny termin zebrania.
5.Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane, a jej dokumentację przechowuje Gimnazjum.
6.W posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców mogą uczestniczyć z głosem doradczo-opiniodawczym osoby spoza Rady Rodziców – zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek członka prezydium Rady Rodziców.

§ 12

1.Jeżeli uchwały i inne decyzje rady rodziców lub Prezydium Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor Gimnazjum zawiesza ich wykonanie i informuje o tym na piśmie Przewodniczącego Rady Rodziców, wskazując jednocześnie na możliwości odwołania się od tej decyzji do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.
2.Przy rozpatrywaniu przez Radę Gimnazjum,  Radę Pedagogiczną lub Dyrektora Gimnazjum wniosków i opinii składanych przez Radę Rodziców lub Prezydium Rady Rodziców w trybie art.54 ust.1 ustawy o systemie oświaty, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 13

Kopie wystąpień Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców lub Przewodniczącego Rady Rodziców do instytucji pozaszkolnych są przekazywane do wiadomości Dyrektora Gimnazjum.

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 14

 Do kompetencji Rady Rodziców należy:
         1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
programu wychowawczego Gimnazjum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
         2.opiniowanie:
      -     programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
      -     projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Gimnazjum.

§ 15

Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, Dyrektor Gimnazjum ustala ten program w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Gimnazjum obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 16

Do zadań i kompetencji Prezydium Rady Rodziców należy:
1.organizowanie i kierowanie pracą Rady Rodziców;
2.proponowanie zmian w Regulaminie Rady Rodziców;
3.opracowanie planu pracy i preliminarza budżetowego Rady Rodziców;
4.składanie raz na semestr sprawozdania ze swojej działalności na zebraniu Rady Rodziców;
5.opiniowanie istotnych spraw Gimnazjum i przedstawienie je na zebraniu Rady Rodziców;
6.rozpatrywanie problemów i podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez rodziców;
7.organizowanie stałych dyżurów dla rodziców i uczniów szkoły;
8.podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania (rozporządzania) funduszami Rady Rodziców;
9.powoływanie komisji stałych lub doraźnych i ustalenie zakresu ich działania;
10.przyznawanie pomocy socjalnej uczniom;
11.wnioskowanie o ocenę pracy nauczycieli, w trybie i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela;
12.wnioskowanie do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Gimnazjum o wyróżnienie rodziców za społeczną działalność w Radzie Rodziców;
13.wybór przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum na podstawie art.36 ust.5 ustawy o systemie oświaty;
14.wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczycieli – powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący.

§ 17

Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców a w szczególności:
1.dokonanie podziału zadań i obowiązków między Wiceprzewodniczących;
2.zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców;
3.określenie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych;
4.składanie w imieniu Rady Rodziców – pisemnych opinii, wniosków i postulatów do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum;
5.reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz;
6.upoważnienie innych członków Prezydium Rady Rodziców do reprezentowania Rady Rodziców w określonym zakresie.

§ 18

Zadaniem Skarbnika jest:
prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej. A w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;
współpraca i nadzór nad pracą skarbników klasowych.

§ 19

Zadaniem Sekretarza jest:
opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców;
protokołowania zebrań;
prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 20

1.Komisja Rewizyjna Rady Rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego Zastępcą i Sekretarza.
2.Do kompetencji komisji rewizyjnej należy kontrola finansowo-gospodarcza oraz prawno-organizacyjna działalność Rady Rodziców.
3.Komisja Rewizyjna:
może kontrolować działalność Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców w każdy czasie nie rzadziej niż raz w roku.;
występuje do Prezydium Rady Rodziców z wnioskami pokontrolnymi;
członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców;
składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.
4.W razie zmniejszenia liczby członków komisji rewizyjnej w trakcie kadencji poniżej regulaminowego minimum, może ona uzupełnić swój skład przez powołanie członka z Rady Rodziców, w drodze uchwały podjętej przez Radę Rodziców.

§ 21

1.W skład trzyosobowej Rady Klasowej wchodzą:
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Skarbnik

2.Do zadań Rady Klasowej należy:
reprezentowanie klasy na posiedzeniach Rady Rodziców przez wybranego przedstawiciela
informowanie rodziców danej klasy o pracach Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców;
współpraca z wychowawcą klasy w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ

§ 22

4.Rada Rodziców może tworzyć fundusz, na który składają się:
dobrowolne składki rodziców, których proponowaną wysokość uchwala Rada Rodziców;
subwencje;
dotacje;
darowizny osób fizycznych;
dotacje osób prawnych;
dochody z własnej działalności gospodarczej (o ile jest prowadzona);
odsetki od środków finansowych gromadzonych na koncie bankowym.
5.Rodzice wpłacają składki jednorazowo, lub w ratach (według uznania i możliwości)indywidualnie na konto Rady Rodziców lub Skarbnikowi klasy, w terminie określonym przez Radą Rodziców.
6.Rada Rodziców zatwierdza przedstawiony przez Prezydium Rady Rodziców na dany rok szkolny preliminarz budżetowy wykorzystania posiadanych funduszy, najpóźniej do końca października danego roku.
7.Sprawozdanie z wykonania preliminarza jest przedstawione do zatwierdzenia Radzie Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
8.Rok budżetowy pokrywa się z rokiem szkolnym.
9.Prezydium Rady Rodziców może zatrudnić do prowadzenia księgowości specjalnego pracownika księgowego.
10.Do dysponowania kontem i podpisywania czeków upoważnione są try osoby:
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik.
11.Środki finansowe Rady Rodziców gromadzone są na rachunku oszczędnościowym-rozliczeniowym w PKO BP II o/K-ce, Nr rachunku 1020232666-39811-270-1-111.
12.Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

13.Postanowienia niniejszego regulaminu, mogą być zmienione Uchwałą Rady Rodziców na pisemny wniosek Prezydium Rady Rodziców, lub na pisemny wniosek podpisany, przez co najmniej 50 rodziców.
14.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2007 roku.
15.Traci moc Regulamin z dnia 17 marca 2003 roku.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Rodziców dnia ..............................................................
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl