Regulamin Rady Pedagogicznej PDF Drukuj Email
Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 3 w Katowicach

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum,

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gimnazjum,

4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum,

5) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,

6) komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady,

7) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności   
    Rady Pedagogicznej.

2. Rada może wybrać spośród swoich członków sekretarza, do którego zakresu   
    działania należą w szczególności zadania i kompetencje przewidziane
    w Regulaminie dla protokolanta.

3. Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa Statut.

§ 2

1. W skład Rady i jej organów wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
    w gimnazjum. Dotyczy to także nauczycieli uzupełniających w gimnazjum   
    obowiązkowy wymiar zajęć.

2. W zebraniach Rady może  brać udział, po uprzednim powiadomieniu  Dyrektora,      
    pracownik nadzoru, któremu powierzono sprawowanie nadzoru pedagogicznego  
    nad Szkołą.

3. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za
    zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. Rada może  
    ograniczyć ich udział do wskazanych punktów obrad.

4. Zebrania Rady są protokołowane.

5. Zebrania Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

6. Przepisy ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posiedzeń komisji.

§ 3

1. Uczestniczenie w pracach Rady jest obowiązkiem każdego członka tego organu 
    Gimnazjum.

2. Członkowie Rady obecni na zebraniu Rady lub posiedzeniu komisji dokumentują   
    swój udział podpisem na liście osób wchodzących w skład Rady (komisji).

3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych w trakcie prac 
    Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także   
    nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum.

§ 4

1. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.

2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:

1) Przewodniczący,

2) komisje,

 3) zespoły międzyprzedmiotowe.

§ 5

1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

2. Przewodniczący Rady w szczególności:

1) przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady,

2) podpisuje uchwały Rady,

3) podpisuje, wraz z protokolantem, protokoły z zebrania Rady,

4) realizuje uchwały Rady podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
    z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy.

3. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, Przewodniczący może    
    upoważnić Wicedyrektora Gimnazjum.

§ 6

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
    najmniej połowy jej członków.

2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie obsadzenia stanowisk
    kierowniczych w Gimnazjum oraz delegowania przedstawicieli Rady do innych  
    organów.

4. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innej sprawie, na wniosek członka  
    Rady, przyjęty w głosowaniu jawnym, według zasad przewidzianych w  ust. 1.

5. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji.

§ 7

1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca zebranie lub posiedzenie.

§ 8

1. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania   
    przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie lub posiedzenie.

2. Głosowanie tajne przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna, wybierana  
    spośród członków Rady uczestniczących w zebraniu lub posiedzeniu.

Rozdział 2

Zebrania Rady - zagadnienia szczegółowe


§ 9

1. Uchwalenie, zaopiniowanie, zatwierdzenie, wystąpienie z wnioskiem w sprawie
    należącej do zakresu działania Rady wymaga przeprowadzenia głosowania
    podczas zebrania Rady.

2. Rada dokumentuje swoje czynności, w tym te, o których mowa w ust. 1, w formie   
    protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 15 (uchwały w formie    
    odrębnych dokumentów).

§ 10

1. Zebrania Rady są organizowane:

1)     przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)     w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników  
        klasyfikowania i promowania uczniów, 

3)     po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

4)     zgodnie z harmonogramem zebrań Rady przedstawionym przez
       dyrektora Gimnazjum na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym,

5)     w innych przypadkach z inicjatywy Przewodniczącego,

6)     w miarę bieżących potrzeb.

2. W sytuacji, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 5, zebrania mogą być organizowane na
    wniosek  organu  sprawującego nadzór pedagogiczny lub z inicjatywy Rady     
   Gimnazjum, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady.

3. Wystąpienia, o których mowa w ust. 2, kierowane są w formie pisemnej do 
    Przewodniczącego.

4. Pisma wymienione w ust. 3, powinny wskazywać sprawy wymagające zwołania 
    zebrania Rady oraz proponowany termin jego przeprowadzenia.

5. Członkowie Rady popierający inicjatywę zorganizowania zebrania Rady, 
    potwierdzają to poparcie własnoręcznym czytelnym podpisem.

6. Przewodniczący może wyrazić zgodę na zorganizowanie zebrania Rady.

§ 11

1. Przygotowanie zebrania Rady polega w szczególności na opracowaniu projektu    
    porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady o terminie zebrania - ze      
    wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku    
    zebrania.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się również do, wymienionych
    w § 10 ust. 2, podmiotów występujących o zorganizowanie zebrania Rady.

3. Zawiadomienia o terminie i proponowanym porządku zebrania Rady dokonuje się    
    w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem 
    zebrania.

4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienia można dokonać najpóźniej na
   1 dzień przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).

5. Informację o zebraniu Rady umieszcza się w Księdze zarządzeń.

§ 12

1. Rada zatwierdza porządek zebrania.

2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania
    i stwierdzeniu jego prawomocności.

3. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2, członkowie Rady 
   mogą, zgłaszać propozycje co do uzupełnienia porządku zebrania,
   z  zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3.

4. Propozycje wymienione w przepisie poprzedzającym oraz innego rodzaju wnioski  
    formalne poddawane są pod głosowanie Rady.

5. W nadzwyczajnych przypadkach prowadzący zebranie może zaproponować 
    zmianę zatwierdzonego porządku zebrania. Przepis ust. 4 stosuje się    
    odpowiednio.

§ 13

1. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

3)  listę członków Rady (z podziałem na obecnych i nieobecnych) oraz listę
     osób uczestniczących w zabraniu z głosem doradczym - jeżeli taka 
     sytuacja miała miejsce,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

5) zatwierdzony porządek obrad,

6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot
    zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

7) numery przyjętych uchwał,

8) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

2. Protokół zebrania udostępnia się członkom rady do wglądu najpóźniej w ciągu 
    7 dni od dnia zebrania.

3. Każdy z członków Rady ma prawo zaznajamiać się z treścią protokołu zebrania
    i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.
4. Członek Rady nieobecny na posiedzeniu ma obowiązek zapoznać się
    z protokołem obrad,

5. Uwagi, o jakich mowa w ust. 3, można zgłaszać na najbliższym posiedzeniu rady.
   Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Zgłoszone
   uwagi w terminie są poddawane pod głosowanie Rady.

6 Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały Rady - arabskimi.

7 Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

§ 14

1. Niezależnie od zapisania uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały   
    wymienione w § 15 sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych         
    dokumentów, zawierających w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) tekst uchwały,

4) podpis Przewodniczącego.

2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:

1) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

2) daty podjęcia uchwały,

3) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy,  
    a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można  
    grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§ 15

1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie    
    poprzedzającym, są uchwały w sprawach:

1) opinii związanych z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk  
    kierowniczych w Gimnazjum,

2) wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego,

3)  projektu Statutu lub projektu zmian Statutu, a w przypadku nieutworzenia
     Rady Gimnazjum uchwalenia statutu lub jego zmiany, oraz wystąpienia
     z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty uchylającej w całości Statut, lub         
    niektóre jego postanowienia,

4) Regulaminów,

5) delegowania przedstawicieli Rady do organów pozaszkolnych,

2. Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu  
    także w innych przypadkach.

§ 16

1. Projekt uchwały sporządzanej w formie odrębnego dokumentu przygotowuje:

1) Przewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady     
    albo specjalnie do tego celu powołana komisja - z zastrzeżeniem pkt 2,

2) specjalnie do tego celu powołana komisja - w przypadku projektów uchwał,    
    o jakich mowa w §  15 ust. 1 pkt 1 i 2, jeśli uchwały te dotyczą Dyrektora.

2. Projekt uchwały, o której mowa w przepisie poprzedzającym powinien znajdować
    się w dyspozycji Przewodniczącego najpóźniej  na dzień przed planowanym
    terminem zebrania.

3. Projekt uchwały przygotowanej na nadzwyczajne posiedzenie Rady powinien
    znajdować się w dyspozycji Przewodniczącego najpóźniej w momencie otwierania
    takiego posiedzenia.

Rozdział 3

Komisje Rady


§ 17

1. Do pomocy w realizacji swoich zadań, a w szczególności do przygotowywania  
    materiałów na zebranie Rady, Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje.

2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności
    i likwidacja komisji wymaga formy uchwały. W tym samym trybie dokonuje się 
    zmian w zakresie działalności komisji oraz w jej składzie osobowym.

3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.

4. Do przewodniczącego komisji stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu
    dotyczące Przewodniczącego.

Rozdział 4

Zmiany Regulaminu


§ 18

1. Nowelizacja Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego
    uchwalenia.

2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 
    dotychczasowych przepisów.

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy,
    podając zarazem nową treść przepisów.

4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje
    i ogłasza tekst jednolity Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z
    jego treścią przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej .

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe


§ 19

W roku szkolnym 2001/2002 i 2002/2003 dopuszcza się wspólne posiedzenia Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 23 w sprawach dotyczących obu tych szkół równocześnie.

§ 20

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2002r.
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl