Regulamin Gimnazjum PDF Drukuj Email
„Troska o dobre imię szkoły powinna przyświecać wszystkim członkom społeczności szkolnej”

Regulamin gimnazjum porządkuje zachowanie i funkcjonowanie osób przebywających na terenie szkoły.

Dokumentami porządkującymi funkcjonowanie szkoły są również:
1.Wewnętrzny System Oceniania (WSO)
Zasady oceniania
Ocenianie zachowania
2.Regulamin uczniowski, który zawiera:
Prawa i obowiązki ucznia
Reguły współżycia w szkole
Procedury inne niż lekcyjne
Dzienniki lekcyjne
Nagrody i kary
3.Regulamin samorządu
4.Regulamin wycieczek
5.Regulamin klasopracowni

Wszyscy pracownicy , uczniowie i rodzice są zobowiązani do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole oraz okazywania sobie wzajemnie szacunku.

Pracownicy szkoły i ochrona  mają prawo i obowiązek dbania o bezpieczeństwo
      i wszechstronny rozwój osób biorących udział w procesie kształcenia.

I    DROGA SŁUŻBOWA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE
W przypadku zaniedbań i naruszenia zasad współżycia obowiązuje wszystkich zachowanie drogi służbowej
1)uczeń:
a/ uczeń zwraca się do nauczyciela przedmiotu
b/ kolejnym krokiem jest zwrócenie się do wychowawcy, który może wykorzystać drogę służbową dla pracownika szkoły
2)rodzic i pracownik szkoły:
a/ nauczyciel uczący formułuje pisemną informację o incydencie i  przekazuje ją 
    wychowawcy
b/ wychowawca zwraca się z prośbą o interwencję do zespołu psycho-pedagogicznego
c/ w zależności od powagi i ciężaru sprawy zespół może sprawę przekazać  dyrekcji
     szkoły
d/ w przypadku niemożliwości rozwiązania problemu w ramach szkoły, sprawa zostaje
     przekazana do instytucji wspomagających funkcjonowanie szkoły: (Kuratorium,
     MOPS, Ośrodek Interwencji Kryzysowych, Poradnia Psychologiczno –
     Pedagogiczna, Komisariat Policji, dzielnicowy)

II  PRZERWY  MIĘDZYLEKCYJNE
a/ wszelkie incydenty uczniowie zobowiązani są zgłaszać  nauczycielowi dyżurującemu
b/ nauczyciel dyżurujący interweniuje oraz wpisuje zajście do dziennika nauczycieli
      dyżurujących.

III    WAGARY:
1)Uczniowie wagarujący oraz ich rodzice mają obowiązek udziału w pedagogizacji organizowanej na terenie szkoły. Do współpracy zaproszono: Komisariat Policji, Wydział  ds. nieletnich,  dzielnicowych.
2)W przypadku braku pożądanych efektów rodzice wraz z dzieckiem wzywani są na rozmowy interwencyjne do Komisariatu Policji, a w następnej kolejności do Sądu/MOPS.

III.  ZACHOWANIA  NA  TERENIE  SZKOŁY  I  W  JEJ  OTOCZENIU:
Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane szanować mienie społeczne, własne i cudze. W przypadku zniszczenia sprzętu szkolnego lub mienia osoba winna zobowiązana jest do naprawienia tej szkody lub poniesienia kosztów jej naprawy.
      O ile nie jest możliwe ustalenie sprawcy za spowodowaną szkodę odpowiada klasa, która miała lekcje w danej sali/
Uczniowie mają kategoryczny zakaz wnoszenia do szkoły oraz używania środków szkodliwych dla zdrowia: tytoń, alkohol, narkotyki

1)Ogólne zasady zachowania w salach lekcyjnych. (Uszczegółowione zasady    funkcjonowania znajdują się w regulaminach klasopracowni)
Podstawową zasadą jest zachowanie bezpieczeństwa własnego i innych osób w swoim otoczeniu
Do sal lekcyjnych nauczyciel wchodzi jako pierwszy a opuszcza je jako ostatni, za każdym razem sprawdzając jej stan.
W przypadku zastania niewłaściwego stanu sali lub zniszczeń nauczyciel ma obowiązek sporządzić pisemną notatkę i przekazać ją portierowi.
Osoby mające zwolnienia z lekcji WF mają obowiązek przebywania na sali gimnastycznej lub basenie, co regulują osobne przepisy na tych obiektach.

2)Zachowanie na terenie budynku:
Uczeń przychodzący do szkoły wcześniej lub czekający po lekcjach na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek przebywać w Białej Sali
 Podczas trwania lekcji na korytarzach oraz w salach lekcyjnych należy zachować ciszę
Podczas przerw uczeń ma obowiązek wychodzenia z sali lekcyjnej i obowiązuje go zakaz opuszczania terenu szkoły, a w okresie jesienno-zimowym – budynku.
Uczeń spóźniający się na lekcje do 10 minut zachowuje prawo do obecnościbrak wpisu o obecności nie zwalnia go z uczestniczenia w lekcji
Nauczycielowi nie wolno ucznia, mimo jego przewinienia, usunąć z lekcji
W okresie jesienno-zimowym obowiązuje w szkole:
noszenia obuwia zmiennego
pozostawiania okryć wierzchnich w szafkach 

3)Zachowanie w otoczeniu szkoły. (do otoczenia szkoły zaliczamy: boisko szkolne, drogę przy szkole oraz parking)
Uczeń powinien zachowywać się kulturalnie i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
Uczeń ma absolutny zakaz przebywania na terenie banku
W okresie wiosenno-letnim uczniowie mogą przebywać na przerwach wyłącznie na terenie boiska szkolnego
Uczniowie dopuszczający się niewłaściwego zachowania wobec pracowników banku oraz sąsiadujących ze szkoła sklepów będą karani zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole

IV.  ZWOLNIENIA  Z  ZAJĘĆ  LEKCYJNYCH
Uczeń  może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych tylko na podstawie pisemnej prośby rodzica/opiekuna.
W przypadku niedyspozycji ucznia wychowawca ma obowiązek wezwać rodzica/opiekuna.
Uczniowie mający dłuższe zwolnienia z lekcji WF mogą być zwolnieni z pierwszej lub ostatniej lekcji, zgodnie z planem klasy,  tylko na pisemną prośbę rodziców, potwierdzoną przez dyrektora i przekazaną wychowawcy klasy

V.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
stosowanie się ucznia do regulaminów jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego stosunku do szkoły i jej pracowników
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez: Dyrekcję, Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Szkolny i Radę Rodziców.

Regulamin został zatwierdzony przez:
Dyrekcję:
Radę Szkoły:
Radę Pedagogiczną:
Samorząd Szkolny:
Radę Rodziców:
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl