Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Katowicach

alt*
ADRES REDAKCJI

Strony podmiotowej BIP:
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
40-086 Katowice ul. Sokolska 23

Redakcja: mgr Dawid Baraniak 
Tel. 32 2596 665 ; e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* DANE ADRESOWE

Gimnazjum Nr 3 im. Alfreda Szklarskiego
40-086 Katowice ul. Sokolska 23
Telefon: (032) 259 66 65

Adres strony internetowej: 
www.gim3kce.pl
e-mail szkoły: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* PODSTAWA PRAWNA BIP

W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. nr 112,poz.1198) Rozdział 1 Artykuł 4 Punkt 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycje dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Celem powstania Biuletynu Informacji Publicznej jest utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główna strona Biuletynu Informacji Publicznej jest stroną stworzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl.

Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* STATUS PRAWNY

Gimnazjum nr 3 jest jednostką prowadzoną przez gminę Katowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Szkoła działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) i Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Szkoła posiada
Statut Szkoły.

Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* ORGANIZACJA SZKOŁY

Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.
Gimnazjum prowadzi 9 oddziałów (253 uczniów).

Szczegółowy opis organizacji zawiera rozdział VI Statutu Szkoły


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* ORGANY GIMNAZJUM

- Dyrektor Szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Rada Szkoły
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski

Kompetencje organów zawiera rozdział III Statutu Szkoły


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

- Dyrektor Szkoły: mgr Katarzyna Wichary-Pukacz

- Sekretarz: Anna Gancarz
- Sekretarz: Bogusława Boluk

Kompetencje osób określa rozdział III i VI  Statutu Szkoły i Karta Nauczyciela


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK SZKOŁY

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach na ul. Mariackiej 23.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

Forma własności: trwały zarząd.

Wartość brutto majątku trwałego:
- budynek szkoły: 1 185 179,44
- boisko z ogrodzeniem: 93 812,42


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak

 

* INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH

- Księga inwentarzowa,
- Księga ewidencji dzieci,
- Księga uczniów,
- Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,

- Akta osobowe pracowników
- Księga zastępstw,
- Rejestr zarządzeń wewnętrznych,
- Rejestr decyzji dyrektora szkoły,
- Księga druków ścisłego zarachowania,
- Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE,

- Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych,
- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i ich duplikatów,

- Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich,
- Rejestr wydanych kart rowerowych,
- Rejestr skarg i wniosków,
- Rejestr korespondencji,
- Archiwum dokumentacji szkoły.

Osoba starająca sie o wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu powinna złożyć  podanie w sekretariacie szkoły.


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

- Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencje można kierować również drogą elektroniczną na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  ,
- Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego,
- Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
- Godziny urzędowania sekretariatu: 7:30 - 15:30
- Dyrektor Szkoły przyjmuje skargi i wnioski w każdą środę w godzinach 14.30-16.30


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak

 

* REKRUTACJA

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami), rozporządzenia MENiS z dn. 20.02.2004r. (Dz.U. 2004 Nr 26, poz. 232 z późn. Zmianami), postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 na rok szk. 2014/2015 z dnia 5 lutego 2014 r. oraz statutu szkoły.

Zasady rekrutacji dostepne są w zakładce strony szkoły Rekrutacja uczniów

Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak


* OFERTY PRACY

- Brak ofert zatrudnienia

Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak


* REALIZOWANE PROGRAMY

- Koncepcja Pracy Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki

Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid BaraniakROK 2013
- 5 kontroli PSSE - stan czystości wody basenowej - bez zaleceń,
- 1 kompleksowa kontrola PSSE stanu sanitarnego basenu – decyzja: doprowadzić do poprawy stanu ścian oraz powierzchni wokół niecki basenowej,
- WE, KO, Sanepid - kontrola wypoczynku (Zima, Lato w mieście) - bez zaleceń,
- Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego stołówki szkolnej-bez zaleceń ewaluacja zewnętrzna KO - raport,
- Ocena pracy dyrektora KO i WE-wyróżniająca,
- Realizacja podstawy programowej KO - bez zaleceń.


ROK 2012
- 3 kontrole
PSSE- stan czystości wody basenowej
- 1 kompleksowa kontrola PSSE stanu sanitarnego basenu (wykazano zaniedbania- odpowiedzialny pracownik został ukarany mandatem),
-
WE, KO, Sanepid- kontrola wypoczynku (Zima, Lato w mieściE)
-
KO- realizacja zadań związanych z zawodoznawstwem i programem Kibicuję Fair Play
 
- OKE-obserwacja egzaminu gimnazjalnego.

ROK 2011
- 8 kontroli PSSE- stan czystości wody basenowej
- 3 kontrole PSSE stanu sanitarnego szkoły
- 1 kontrola PSSE stanu sanitarnego kuchni szkolnej
- WE 2 kontrole wypoczynku (Zima, Lato w mieście)
- Prezydent M. Katowice – Wydz. Audytu – Gospodarowanie  Drukami ścisłego zarachowania
- Kuratorium Oświaty : arkusze ocen, monitoring 2 godz. KN
- Obserwacje egzaminów gimnazjalnych,
- Monitorowanie wdrażania podstawy programowej
- Kontrola wypoczynku letniego


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Dane podlegające ochronie:
- dane osobowe pracowników, uczniów, rodziców,
- wynagrodzenia,
- orzeczenia, opinie PPP,
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkołę.

Udostępnienie  informacji  na  wniosek  następuje  w  terminie  14  dni  od  daty  złożenia wniosku (art.2 ust.1 i art.10 ust1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak* AKTY PRAWA WEWNĄTSZKOLNEGO

- Statut
- Regulamin Pracy
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak

 

* LIKWIDACJA MIENIA

- Zbędny majątek ruchomy znajduje się pod linkiem

Wytworzenie informacji 22.09.2014: Katarzyna Wichary-Pukacz
Udostępnienie informacji 23.09.2014: Dawid Baraniak


* INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY

1. Układ strony: Stronę otwiera menu kontekstowe porządkujące najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Gimnazjum Nr 3 w Katowicach. 

2. Przeglądanie strony: W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkole, Struktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym.

3. Powrót do Spisu treści: Należy przewinąć stronę w górę.

4. Przeglądanie załączonych dokumentów: Niektóre podstrony (np. Zamówienia publiczne) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Trzeba lewym klawiszem myszy kliknąć na odpowiedni link.

5. Rejestr zmian: Wszelkie zmiany na stronie BIP odnotowywane są w zakładce Historia zmian.

Wytworzenie informacji i udostępnienie informacji 25.09.2014: Dawid Baraniak


* REJESTR ZMIAN

- 25.09.2014 - Dodanie instrukcji obsługi strony
- 23.09.2014 - Uzupełnienie danych po kontroli Urzędu Miasta Katowice
- 31.03.2014 - Wprowadzenie nowej wersji BIP z menu kontekstowym
- 10.01.2014 - Dodanie kontroli za rok 2013
- 15.10.2013 - Wprowadzenie zmian w podrozdziale Organizacja Szkoły

- 20.01.2013 - Dodanie kontroli za rok 2012
- 15.01.2012 - Dodanie kontroli za rok 2011
 
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach
ul. Sokolska 23, 40-863 Katowice
tel.: (032) 259-66-65, e-mail: kontakt(małpa)gim3kce.pl
nasza strona: www.gim3kce.pl